تبلیغات
بیمه ایران, بیمه مرکزی, نمایندگی بیمه ایران, بیمه عمر, بیمه مسئولیت مهدوری بیمه ایران - قوانین اصول بیمه (بیمه ایران)
بیمه ایران
تماس با ما

قوانین اصول بیمه (بیمه ایران)

 

دانلود فایل آموزشی
اصول و کلیات بیمه

 دانلود فایل آموزشی
آیین نگارش مکاتبات اداری


قوانین بیمه :

(مصوب 1316/7/2)

iraninsurance.mihanblog.com


معاملات بیمه

ماده (1) بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد می كند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را كه بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را كه بیمه می شود موضوع بیمه نامند .
ماده (2) عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند كتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.
ماده (3) در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود.

bime-online.blogfa.com


ماده (3) در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود.

(1) تاریخ انعقاد قرارداد .
(2) اسم بیمه گر و بیمه گذار .
(3) موضوع بیمه .
(4) حادثه یا خطری كه عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است.
(5) ابتدا و انتهای بیمه .
(6) حق بیمه
(7) میزان تعهد بیمه گر درصورت وقوع حادثه

ماده (4) موضوع بیمه ممكن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی مشروط بر اینكه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممكن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد كه از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.
ماده (5) بیمه گذار ممكن است اصیل باشد یا به یكی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده (6) هركس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بیمه نامه تصریح شده باشد كه مربوط به دیگری است لیكن در بیمه حمل و نقل ممكن است بیمه نامه بدون ذكر اسم (‌بنام حامل )‌ تنظیم شود.
ماده (7) طلبكار می تواند مالی را كه در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد دراین صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزوبور رخ دهد از خساراتی كه بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را كه بیمه گذار در تاریخ موقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده (8) در صورتی كه مالی بیمه شده باشد در مدتی كه بیمه باقیست نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.
ماده (9) در صورتی كه مالی به كمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آ“را بیمه نمود دراین صورت هریك از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال كه بیمه كرده است مسوول خواهد بود.
ماده (10) درصورتی كه مالی به كمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی كه بیمه كرده است با قیمت واقعی مال مسوول خسارت خواهد بود.

فسخ و بطلان

ماده (11) چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .
ماده (12) هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری كند یا عمدا اظهارات كاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات كاذبه طوری باشد كه موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بكاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذكوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. دراین صورت نه فقط وجوهی كه بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلكه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را كه تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه كند.
ماده (13) اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود – دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء‌ كند و یا قرارداد بیمه را فسخ كند – درصورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد.درصورتی كه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی كه بایستی درصورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.
ماده (14) بیمه گر مسوول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.
ماده (15) بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را كه عادتا هركس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیك شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را كه برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد . اولین زمان امكان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسوول نخواهد بود مگر آنكه بیمه گذار ثابت كند كه بواسطه حوادثی كه خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است .مخارجی كه بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض كه منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حكم یا محكمه رجوع می شود.
ماده (16) هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را كه به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید كند یا یكی از كیفیات آن بیمه منعقد شده است تشدید كند یا یكی از كیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد كه اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذكوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر كند – اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام كند .
در هر دو مورد مذكور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد كند و در صورتی كه بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشدخسارات وارده را نیز از مجرای محاكم عمومی از او مطالبه كند و درصورتی كه بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنكه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول كرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذكوره استناد كند – وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقاء‌ قرارداد می باشد.
ماده (17) درصورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه كلیه تعهداتی را كه موجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا كند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا هریك از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت.بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی كه منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ كند.
درصورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسوول كلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیكن از تاریخی كه انتقال را به بیمه گر بموجب نامه سفارشی یا اظهار نامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی كه از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسوول نخواهد بود.
اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هریك از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسوول خواهد بود.
ماده (18) هرگاه معلوم شود خطری كه برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود دراین صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.

مسولیت بیمه گر

ماده (19) مسوولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینكه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد دراین صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی كه عرفا كمتر از آن نمی شود تعمیر كرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.
در هر صورت حداكثر مسوولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد كرد.
ماده (20) بیمه گر مسوول خساراتی كه عیب ذاتی مال ایجاد می شود نیست مگر آنكه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد.
ماده (21) خسارات وارده از حریق كه بیمه گر مسوول آن است عبارت است از :

(1) خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیكی آن واقع شده باشد.
(2) هرخسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری كه برای خاموش كردن آتش بكار برده شده است.
(3) تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق .
(4) خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب كردن كلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

ماده (22) در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود:‌

(1) در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.
(2) دربیمه منافعی كه متوقف بر امری است منافعی كه در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد.
(3) در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه كه درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قیمت كسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد كرد.

ماده (23) در بیمه عمر یا نقص یا شكستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.
بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شكستن عضو شخص دیگری درصورتی كه آن شخص قبلا رضایت خود را كتبا نداده باشد باطل است.هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شكستن عضو بدن جماعتی بطور كلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می شود.
ماده (24) وجه بیمه عمر كه باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینكه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد كه دراین صورت وجه بیمه متعلق به كسی خواهد بود كه در سند بیمه اسم برده شده است.
ماده (25) بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر انكه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم كرده باشد.
ماده (26) در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد.
ماده (27) اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت كرده یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود.
ماده (28) بیمه گر مسوول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.
ماده (29) درمورد بیمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هرگونه مسوولیت در مقابل ثالث بری می شود.
ماده (30) بیمه گر در حدودی كه خسارات وارده را قبول یا پرداخت می كند در مقابل اشخاصی كه مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی كند كه منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسوول شناخته می شود.
ماده (31) درصورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده (32) درصورت ورشكستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبكاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.
ماده (33) بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبكاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.
ماده (34) اگر دریك قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یكی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.موضوعات مختلفه كه دریك بیمه نامه ذكر می شود در حكم یك قرارداد محسوب است.
ماده (35) طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیكن موعد مذكوره در ماده ۱۶ را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممكن است موعد را به رضایت یكدیگر تمدید كنند.
این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.
ماده (36) مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لكن دعاوی كه قبل از اجرای این قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
این قانون كه مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یكهزارو سیصدو و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 bime-online.blogfa.com

بیمه ایران


 
دوشنبه 3 تیر 1398 04:34 ق.ظ

Awesome posts. Kudos!
cialis canadian drugs click now buy cialis brand cialis alternative how to buy cialis online usa trusted tabled cialis softabs venta de cialis canada precios cialis peru cialis generisches kanada cialis sans ordonnance cialis rezeptfrei sterreich
یکشنبه 2 تیر 1398 12:39 ب.ظ

Seriously tons of wonderful facts!
cialis 5 mg effetti collateral price cialis wal mart pharmacy cialis generique cialis 5 mg schweiz cialis tablets costo in farmacia cialis cialis lowest price buying cialis on internet cialis dose 30mg cialis lilly tadalafi
جمعه 31 خرداد 1398 01:25 ب.ظ

Regards! I value this.
cialis generika in deutschland kaufen cialis 10mg prix pharmaci cialis en mexico precio cialis prezzo in linea basso 5 mg cialis coupon printable canada discount drugs cialis acheter cialis meilleur pri we like it cialis soft gel buy original cialis price cialis best
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:29 ق.ظ

Useful postings. Thank you!
cialis 20 mg cost cialis daily new zealand cialis canadian drugs pastillas cialis y alcoho cialis generic availability cialis in sconto cialis ahumada buy cialis online legal cialis side effects dangers cialis patent expiration
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:12 ق.ظ

Nicely put. Regards.
cialis et insomni cialis reviews prix de cialis tadalafil generic cialis cialis 30 day trial coupon import cialis recommended site cialis kanada cialis tablets australia cialis online nederland
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:45 ب.ظ

Beneficial facts. Cheers!
generic cialis 20mg tablets cialis 5 mg buy wow cialis 20 cialis pills in singapore are there generic cialis are there generic cialis cialis with 2 days delivery purchase once a day cialis buy cheap cialis in uk how much does a cialis cost
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:01 ق.ظ

You actually mentioned it well!
cialis 5 mg generic low dose cialis cialis patentablauf in deutschland cialis in sconto cialis 30 day sample achat cialis en suisse generic cialis pro cialis 20 mg best price cialis et insomni cialis tablets australia
جمعه 24 خرداد 1398 06:32 ق.ظ

Regards! Good stuff!
cialis generique 5 mg cialis super acti cialis prices in england cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis at walmart cialis cipla best buy cialis sicuro in linea pastillas cialis y alcoho usa cialis online wow look it cialis mexico
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:45 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
cialis generic availability compare prices cialis uk the best choice cialis woman prices on cialis 10 mg cuanto cuesta cialis yaho cialis diario compra get cheap cialis we choice free trial of cialis cialis herbs how much does a cialis cost
دوشنبه 20 خرداد 1398 03:16 ق.ظ

Very good content. Kudos!
cialis 5 mg funziona cost of cialis cvs how much does a cialis cost cialis for sale generic cialis tadalafil cialis 5mg prix cialis daily reviews prescription doctor cialis 200 cialis coupon cialis pills boards
شنبه 18 خرداد 1398 09:09 ب.ظ

Regards! Quite a lot of facts.

only best offers cialis use legalidad de comprar cialis cialis cost the best site cialis tablets generic cialis pill online tarif cialis france canada discount drugs cialis precios cialis peru american pharmacy cialis cialis sale online
جمعه 30 فروردین 1398 09:53 ب.ظ
ブランドコピー 代引き/韓国 ブランドコピー/ブランド コビー 激安のBBS
سه شنبه 9 بهمن 1397 02:17 ق.ظ
Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you
get a lot of spam feedback? If so how do you protect against it, any plugin or
anything you can recommend? I get so much lately it's driving me crazy so any assistance is very much appreciated.
یکشنبه 7 بهمن 1397 12:57 ق.ظ
Nice post. I learn something new and challenging on sites I
stumbleupon everyday. It's always exciting to read content from other writers and use
something from their web sites.
سه شنبه 25 دی 1397 10:39 ب.ظ
Hey there would you mind sharing which blog platform you're working with?
I'm planning to start my own blog soon but I'm having a difficult time selecting
between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is
because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something unique.

P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!
سه شنبه 25 دی 1397 08:47 ب.ظ
Hello, I enjoy reading all of your article post.
I wanted to write a little comment to support you.
سه شنبه 18 دی 1397 11:26 ق.ظ
It's going to be end of mine day, except before finish I am reading this
wonderful piece of writing to improve my knowledge.
جمعه 14 دی 1397 03:32 ب.ظ
Hello there! This blog post could not be written much better!
Going through this post reminds me of my previous roommate!
He continually kept talking about this. I am going to forward this post to him.
Fairly certain he'll have a very good read. Many thanks for sharing!
یکشنبه 25 آذر 1397 11:24 ق.ظ
Nice respond in return of this difficulty with
solid arguments and explaining all on the topic of that.
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:22 ب.ظ

You said it very well..
cialis daily cialis therapie cialis mit grapefruitsaft how much does a cialis cost ou trouver cialis sur le net cilas cialis pills boards cialis canada on line cialis pills boards cialis lowest price
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:52 ق.ظ

Seriously lots of terrific information!
order generic cialis online buying cialis on internet ou trouver cialis sur le net sialis tadalafil 10 mg comprar cialis navarr cialis 20mg preis cf buy cialis sample pack free generic cialis estudios de cialis genricos
سه شنبه 13 آذر 1397 11:22 ب.ظ

Thanks a lot, I like it.
no prescription cialis cheap brand cialis nl calis overnight cialis tadalafil import cialis cialis generico lilly cialis professional from usa purchase once a day cialis click now cialis from canada cialis lilly tadalafi
سه شنبه 13 آذر 1397 12:31 ب.ظ

Superb content, Thank you!
female cialis no prescription tadalafil 10 mg chinese cialis 50 mg cialis generic tadalafil buy cialis coupons cialis et insomni cialis in sconto free cialis american pharmacy cialis cialis rckenschmerzen
سه شنبه 13 آذر 1397 12:51 ق.ظ

You actually said that terrifically!
brand cialis nl cialis 5 mg scheda tecnica fast cialis online cialis uk next day cialis online deutschland precios de cialis generico cialis bula cialis pas cher paris cialis diario compra cialis 5 mg scheda tecnica
دوشنبه 12 آذر 1397 11:59 ق.ظ

Kudos! Wonderful stuff.
cialis 5 mg scheda tecnica how much does a cialis cost overnight cialis tadalafil buy cialis online nz we choice free trial of cialis cialis 50 mg soft tab cialis alternative cialis 10 doctissimo we like it safe cheap cialis order a sample of cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:21 ق.ظ

Many thanks! Quite a lot of facts.

il cialis quanto costa acheter du cialis a geneve cialis online deutschland prescription doctor cialis cialis for bph cialis 5 mg funziona cialis for sale south africa cialis usa cost order a sample of cialis buying brand cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 05:50 ب.ظ
Women. He was a terrific assistance and relief.
یکشنبه 11 آذر 1397 11:16 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
cialis taglich only here cialis pills link for you cialis price cialis super acti order generic cialis online generic cialis in vietnam cialis online cialis australian price we choice free trial of cialis cialis wir preise
شنبه 10 آذر 1397 11:17 ق.ظ

Incredible lots of excellent data.
click here to buy cialis recommended site cialis kanada tadalafil 5mg cialis manufacturer coupon cialis 50 mg soft tab only here cialis pills what is cialis compare prices cialis uk we recommend cialis best buy usa cialis online
جمعه 9 آذر 1397 12:05 ب.ظ

Thanks a lot! Valuable stuff!
cialis canada on line acheter du cialis a geneve tarif cialis france enter site natural cialis cialis canada female cialis no prescription cialis generic tadalafil buy cialis lowest price acheter cialis kamagra cialis great britain
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30
 
  • بیمه ایران

  • بیمه آتش سوزی بیمه مسئولیت